Tuesday, March 17, 2009

از ایران باستان چه آثار علمی مکتوبی بجای مانده؟

از ایران باستان چه آثار علمی مکتوبی بجای مانده؟

به قلم : فرزاد جوادی

تاریخ انتشار مقاله  06/03/2009 به روز شده  06/03/200918:08 TU

 

همایون کاتوزیان

دکتر همایون کاتوزیان، استاد تاریخ و ادبیات ایران در دانشگاه آکسفورد انگلستان: این ادعا که حکومتهای باستانی ما آثار مکتوب زیادی در زمینه های مختلف علمی و فلسفی و ادبی و غیره از خود بر جای گذاشتند، اما اعراب این آثار را تمامأ سوزانده اند، افسانه ای بیش نیست ....

گفتگو : فرزاد جوادی

دکتر همایون کاتوزیان، استاد تاریخ و ادبیات ایران

06/03/2009

No comments: