Friday, December 3, 2010

كاظم نيكخواه: ويكي ليكس: پايان عصر سانسور


كاظم نيكخواه: ويكي ليكس: پايان عصر سانسور

فرستادن به ایمیلچاپ
kazemnikxah
انترناسيونال ۳۷۷
وقتي كه چند دهه پيش عصر كنوني بنام عصر "انقلاب انفورماتيك" نامگذاري شد، تمام رسانه ها و شخصيتها و دولتهاي مختلف با افتخار در وصف اين عصر و گردش اطلاعات داد سخن ميدادند. بلافاصله تئوري اقتصادي تازه اي را سرهم بندي كردند كه اساسش اين بود كه گردش اطلاعات در سطح جهان، بحران ادواري سرمايه داري را كه ماركس بر آن تاكيد كرده بود و اساس آن گويا بر بي برنامگي و بي خبري سرمايه گذاران از تقاضا و عرضه در بازارها بود، پايان داده است. اما آنچه به آن فكر نكرده بودند و نگفتند اين بود كه با اين انقلاب سياست سانسور و ديپلماسي مخفي و تصميمات پشت پرده و به دور از مردم نيز دارد دوره اش تمام ميشود. طي يك دهه اخير اين مساله به معضل دولتها تبديل شده است كه چگونه در دوره اينترنت و شبكه عظيم ديجيتالي -اطلاعاتي جهاني، راهي براي تداوم سانسور و دور نگه داشتن مردم از اطلاعات تعيين كننده پيدا كنند. واقعيت هرروز دارد اين را نشان ميدهد كه اين راه وجود ندارد. عصر سانسور يا بهتر است بگوييم اعصار متكي بر سانسور و بي اطلاع نگه داشتن اكثريت قريب به اتفاق انسانها از اطلاعات مهم و حياتي دارد بسرعت به آخر ميرسد. بازنده اصلي اين تحول عظيم، دولتهاي سرمايه داري و كلا حاكمين و صاحبان ثروت و قدرت در دنياي كنوني هستند. براي ما كمونيستها كه يك بند مهم برنامه اي مان "ممنوعيت ديپلماسي مخفي" است، و براي دنيايي كاملا آزاد و انساني مبارزه ميكنيم، اين رويدادي مسرت بخش است. براي كل بشريت مسرت بخش است. دوره كنوني فقط دوره گردش اطلاعات نيست. نفس خالي شدن زير پاي نظام هاي متكي بر توطئه و سانسور و دور نگه داشتن مردم از اطلاعات حياتي بيانگر اينست كه عصر تاريخي جديدي دارد بسرعت نزديك ميشود كه تمام مناسباتش با اعصار تاكنوني اساسا متفاوت است:
اين روزها داغ ترين خبر تمام رسانه هاي جهاني "ويكي ليكس" است. اين سايت اينرنتي از روز ۲۸ نوامبر شروع به انتشار علني تعداد تاريخا بي سابقه ۲۵۱۲۸۷ سند و پيام و مخابرات سفارتخانه هاي آمريكا نمود و تاكنون دهها هزار از اين اسناد در معرض ديد عموم قرار گرفته است. گوشه هايي از اسناد افشا شده كه خبرهايش روي سايتهاي خبري رفته است جنجال آفرين بوده است و معضلات جدي اي براي دولتها و شخصيتهاي سياسي مختلف ايجاد كرده است. شماري دارند خودرا براي استعفا آماده ميكنند. اسناد افشا شده از گوشه هايي از توطئه گريها و فريبكاريها و رياكاريهاي هرروزه ديپلماتها و سران دولتها و چهره هاي مهم دنياي امروز پرده بر ميدارد. هنوز تمام جنبه هاي اين اسناد حلاجي و بررسي نشده است. اما تا همينجا هركس كه ذره اي به صاحبان جهان امروز فكر ميكند متوجه ميشود كه بشريت در چنگال چه سيستم شارلاتانيسم و جنايتكاري و دروغ پردازي عميق و عظيمي قرار دارد. در اين اسناد براي نمونه معلوم ميشود كه سفراي آمريكا مدام با راس دولت در حال توطئه گري عليه متحدانشان هستند و آنچه در ظاهر ميگويند با آنچه ميدانند و فكر ميكنند و مخفيانه گزارش ميكنند كاملا متضاد و متفاوت است. معلوم ميشود كه روسيه توسط مافيا اداره ميشود و شخص پوتين با مافيا در ارتباط مستقيم است. معلوم ميشود كه شاه عربستان و خليفه امارات بر حمله نظامي به تاسيسات هسته اي جمهوري اسلامي به آمريكا فشار مي آورده اند. معلوم ميشود كه اينها اطلاعات موثق دارند كه احمدي نژاد در جريان انتخابات جنجالي سال گذشته ايران، تنها ۵ ميليون راي آورده است. معلوم ميشود كه خامنه اي سرطان خون دارد. معلوم ميشود كه حامد كرزاي بطور مداوم از جمهوري اسلامي چمدان هاي پر از پول ميگيرد و معاونانش مشغول قاچاق مواد مخدر هستند. معلوم ميشود كه روساي بانكها مشغول ساخت و پاختهاي غير قانوني و تقلب هاي عظيم هستند. و.. در سري اسناد قبلي ويكي ليكس نمونه هاي فجيعي از كشتار مردم بي دفاع عراق توسط نظاميان آمريكائي و ناتو افشا گرديد كه قبلا مخفي نگه داشته شده بود. اينها فقط نمونه هايي از بسيار معدود از ميليونها مورد مشابه است كه تاكنون به جلوي صحنه نيامده است. ويكي ليكس تاكنون اساسا اسناد سفارتخانه ها و دولت آمريكا را افشا كرده است. اما گفته ميشود كه اسناد بسيار ديگري نيز وجود دارد كه بتدريج رو خواهد شد و همين باعث شده است كه بيشتر دولتها وحشت داشته باشند كه كدام توطئه هايشان عليه مردم رو خواهد شد.
دولت آمريكا فورا از ابزار معمول خود استفاده كرد و اين اقدام را "ترويسم" ناميد. يكي از مقامات آمريكا با ژستي كارشناسانه اعلام كرد اين اسناد جزو اسناد سري دولت آمريكاست و "بايد فورا بازگردانده شود"! و اين به جوكي تبديل شده است كه نشان ميدهد كه چقدر اينها دست و پايشان را گم كرده اند و مغزشان از كار افتاده است كه اسناد ديجيتال روي اينترنت را با كاغذ و دستك اشتباه گرفته اند كه گويا ميشود آنها را به كسي پس داد. مقامات آمريكا در تلاش ايجاد فضا براي دستگيري و محاكمه "ژوليان آسانژ" مسئول استراليائي اين سايت هستند. زبده ترين حقوق دانان آمريكائي و بين المللي براي پيدا كردن راههاي قانوني دستگيري و محاكمه او بسيج شده اند. اما تاكنون موفق نشده اند. قبل از اين نيز وقتي كه چند ماه پيش "ويكي ليكس" اسنادي از جنگ در عراق و افغانستان را افشا و علني كرد، همين روند فعال شد و حتي حكم دستگيري "آسانژ" به اتهام تجاوز به كودكان توسط دادگاهي در سوئد صادر گرديد. اما بعدا اين حكم به دليل بي اساس بودن آن، لغو گرديد. با فشار دولت آمريكا اين روزها موسسه آمريكائي "آمازون" سايت ويكي ليكس را فيلتر كرد و مانع فعاليت آن شد. اين سايت اكنون از طريق سرورهايي در فرانسه و سوئد كار ميكند و دولت آمريكا هنوز قادر نشده است راههاي قانوني زير فشار قرار دادن اين سرورها را پيدا كند. آنچه روشن است نيروي دولتها و سرمايه گذاري جدي اي كه عليه اين سايت بسيج شده است، ممكن است بتواند اين سايت را سانسور كند و مانع فعاليت آن شود. اما اين بهيچ وجه پايان داستان نيست. همانگونه كه اشاره كرديم بحث بر سر يك سايت نيست. بلكه بحث بر سر اينست كه انقلابي آغاز شده است كه هيچكس نميتواند به زور و ضرب پول و سانسور و توطئه و فشار از پيشروي آن جلوگيري كند. همين انقلاب عظيم است كه باعث ميشود براي نمونه اسرار جنايات و شكنجه هاي وحشيانه نيروهاي آمريكائي در زندان ابوغريب با عكس و فيلم به بيرون درز كند. همين انقلاب است كه گوانتامو را به معضل آمريكا تبديل ميكند. همين انقلاب است كه باعث ميشود حتي حكومت اسلامي يعني يك حكومتي تماما متكي به سانسور و خفقان و شكنجه و زندان و اعدام، نتواند جناياتش در كهريزك را پنهان كند و صحنه هاي جنايت به فاصله كمي جلوي چشم مردم ايران و جهان قرار ميگيرد. قتل ندا در عرض چند ثانيه با فيلم جلوي چشم مردم جهان تصوير ميشود و دنيا را به خشم مي آورد، تظاهراتهاي "مرگ بر خامنه اي" و مرگ بر ديكتاتور پس از لحظاتي با فيلم جلوي چشم ميليونها مردم جهان قرار ميگيرد. از درون شكنجه گاههاي حكومت اسلامي، زندانيان سياسي و عادي با مردم جهان ارتباط برقرار ميكنند و پيام ميدهند و از شكنجه هاي اعمال شده به خود و هم بندانشان ميگويند. شهلا جاهد چند ساعت قبل از اعدامش از درون زندان با مينا احدي صحبت ميكند. و بسياري نمونه هاي برجسته ديگر را ميتوان نام برد كه چگونه يك حكومت سانسور و خفقان تمام عيار مثل جمهوري اسلامي در كنترل و مخفي نگه داشتن اطلاعات مربوط به جناياتش درمانده شده است. همه دولتها كمابيش همين مشكل را دارند.
روشن است كه تكنولوژي دسترسي به اطلاعات، يك تيغ دولبه است و دولتها و سازمانهاي اطلاعاتي شان نيز امكان مي يابند كه رفتار شهروندان را زير نظر بگيرند و از گوشه زواياي زندگي افراد هرلحظه مطلع گردند و دست به توطئه گري عليه مخالفان بزنند و يا با مبارزات و اعتراضات مردم مقابله كنند. و اين نيز مشكلاتي را براي مخالفان حكومتها ايجاد ميكند و بر روشهاي مبارزه در كشورهاي مختلف تاثيرات عميقي ميگذارد. اما وقتي پاي مبارزه توده اي و گسترده در ميان است اين جنبه مانع جدي اي بحساب نمي آيد و بعضا حتي ميتواند به رويكرد گسترش راههاي مبارزه اجتماعي و گسترده و موثرتر كمك كند. اما اساس كاركرد دولتها كه نماينده يك اقليت مفتخور هستند بر سياست مخفي و توطئه گري و سانسور استوار است و اين براي دولتها و طبقه حاكم و كل صاحبان ثروت و قدرت يك مساله و معضل جدي است. آنچه تاكنون شاهد بوده ايم بكارگيري سرمايه گذاريهاي وسيع و عظيم براي ادامه سانسور و ديپلماسي مخفي و توطئه گري و دور نگه داشتن مردم از اطلاعات و تصميم گيريهاست. و قطعا تا زماني كه سرمايه داري يعني حكومت يك اقليت مفتخور حاكم است، سانسور و ديپلماسي دور از چشم مردم، پايان نخواهد يافت. طبقه حاكم به وجود سانسور و پنهان كاري از مردم نياز حياتي دارد. اساس نظام سرمايه داري بر همين استوار است. اما به همين دليل انقلاب انفورماتيك به همان درجه كه سانسور و ديپلماسي مخفي را غير ممكن ميكند، امكان ادامه حيات كل اين نظام را نيز بسرعت محدودتر و محدودتر ميكند. دنيايي كه در آن نشود مردم را از نحوه تصميم گيريها بي خبر نگه داشت، ادامه حاكميت يك اقليت مفتخور و سروران بي دليل را نيز غير ممكن ميسازد. ويكي ليكس تنها نمونه از افشاي اطلاعات پشت پرده دولتها نيست. اما اولين نمونه اي است كه با اتكا به ابتكار تعداد معدودي از افراد در روز روشن به مصاف ديپلماسي مخفي در سطح جهان رفته است و ضربات كاري اي بر اين سيستم زده است كه به سادگي جبران آن براي حاكمين و دولتها امكان پذير نميباشد. با ويكي ليكس نه فقط ديپلماتها و سران دولتها به گوشه اي از قدرت عظيم اينترنت عليه نظام خود پي برده اند، بلكه بيش از آن مردم جهان پي ميبرند كه بايد و ميتوان زندگي خود و نسلهاي آينده بشر را از دست باندهاي دسيسه و توطئه و چپاول و ماجراجو خلاص كرد. هنوز غير ممكن است كه كسي بتواند نتايج و اثرات انقلاب انفورماتيك را بطور همه جانبه تري ارزيابي كند. اما روشن است كه اين انقلاب كه در عين حال انقلابي در قدرت توليد و خلاقيت بسيار عظيم بشريت است، بيش از پيش اين امكان و ناگزيري پايان دادن به نظام سرمايه داري را پيش رو قرار ميدهد. و اين بسيار شورانگيز و اميد بخش است.*


برای ادامه مطلب به این لینک کلیک کنیدhttp://abyes.blogspot.com*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه ما نیستشما هم چيزی بنويسيد- هر چي دلتان مي خواهد بنويسيد. اينجا مربوط به شماست- اگر نظر خصوصی‌ای دارید لطف کنید و از طریق ای‌میل مطرح کنید، ممنون

No comments: