Thursday, April 9, 2009

یک تریلیون دلار واقعا چقدر است؟

یک تریلیون دلار واقعا چقدر است؟
حتما در خبرها شنیده اید که طرح اوباما برای پایان دادن به بحران کنونی در بانک های آمریکائی بالغ بر یک تریلیون دلار است. یک تریلیون دلار عبارت است از یک هزار میلیارد دلار و یا یک میلیون میلیون دلار. (یک با دوازده صفر) از طرف دیگر آخرین اطلاعات بدست آمده نشان می دهد که اگر برنامه های اوباما به همین ترتیب که برنامه ریزی شده پیش برود، ظرف یک دهه آینده میزان بدهی دولت آمریکا 3/9 تریلیون دلار افزوده خواهد شد!

این اعداد به قدری عظیم است که ذهن انسان قادر به هضم آن نیست. برای اینکه تصوری از این قضیه داشته باشید بگذارید برایتان کمی بیشتر توضیح دهم. اگر برای شمردن هر عدد یک ثانیه وقت صرف شود، (که البته برای شمردن اعداد 8، 9 و 10 رقمی و بالاتر به مراتب بیش از یک ثانیه وقت مورد نیاز است) برای شمارش اعداد تا یک تریلیون، به 33 هزار سال وقت احتیاج دارید. 33 هزار سال پیش انسانهای نئاندرتال هنوز در اروپا زندگی می کردند!


انسان نئاندرتال که سی هزار سال پیش ناپدید شد


حالا برای اینکه باز هم به عظمت این رقم پی ببرید و ببینید یک تریلیون دلار چه حجم اسکناس را شامل می شود، عکس های زیر را نگاه کنید.اسکناس صد دلاری مزین به عکس آقای بنیامین فراکلین


یک بسته صدتائی معادل 10000 دلار


یک میلیون دلار در پیش پای این مرد جوان

100 میلیون دلار در برابر مرد جوان

یک میلیارد دلار اسکناس 100 دلاری. حجم زیادی است!


خانم ها آقایان منتظر باشید در عکس بعدی یک تریلیون دلار را می بینید....لطفا پائینتر برویدتوجه داشته باشید که پلت های پول اینبار در دو ردیف روی هم چیده شده اند. آن بنده خدائی که گوشه عکس می بینید همان مالیات دهنده آمریکائی است که مقداری آب رفته! برای تصور کسری بودجه ظرف دهسال آینده لطفا از قدرت تجسم خود کمک بگیرید. احیانا اگر جواب نداد سری به عکس زیر بزنید.

No comments: