Friday, July 18, 2008

تصرف عدوانی زمین شخصی آقای هادوی توسط جاسبی و چماق

تصرف عدوانی زمین شخصی آقای هادوی توسط جاسبی و چماق

فردی به نام آقای هادوی زمین بزرگی را (که ارث خانوادگی آنها بوده و توسط مادرش به اون بخشیده شده بود) به جاسبی برای احداث دانشگاه
هدیه می دهد.
قطعه کوچکی نسبت به آنچه اهدا کرده از همان زمین را هم برای زندگی خودش نگه می دارد.
اما جاسبی با توسل به زور و اجیر کردن چماقدار و آتش زدن وسایل و … سعی دارد آنها را از زمین خودشان بیرون کند. برای من هم جالب است بدانم پاسخ محبت و خیرخواهی اینگونه است؟
هم اکنون قسمت اعظم زمین شخصی آقای هادوی نیز تصرف شده است.
فیلمهای زیر مربوط به همین ماجرا است
.
لینک مطلبی مرتبط

No comments: