Thursday, February 17, 2011

: !کارشناس جنگ روانی کا گ ب فروپاشی کشورهای دیگر را به آمریکاییها آموزش می داد


کارشناس جنگ روانی کا گ ب فروپاشی کشورهای دیگر را به آمریکاییها آموزش می داد

این روزها پدیده شگفت انگیزی مد شده است. اگر کسی به هر دلیل، سخنی از دخالت بیگانگان در رویدادهای ایران به میان آورد، بی درنگ او را به داشتن توهم متهم نموده و با سخنانی مانند دایی جان ناپلیون او را به باد مسخره می گیرند. آنها حتی بر این باورند که کشورهای دیگر "به آن صورت" در ایران جاسوس ندارند! در حالی که گرفتن اطلاعات از کشورهای دیگر، از زمانهای گذشته بوده، هست و خواهد بود. اگر بخواهیم که هیچکس در کشورمان جاسوسی نکند باید دورمان را دیواری بلند کشیده و ارتباط خود را با دنیای خارج ببریم. وگرنه تا زمانی که ارتباط با ملت و کشورهای دیگر هست، جاسوسی و گرفتن اطلاعات نیز هست.

با ناسزا گفتن به آنها و آتش زدن پرچمشان (که در ضمن کار زشتی نیز هست) راه به جایی نخواهیم برد. اگر از بامداد تا شامگاه نیز "مرگ بر این" و "مرگ بر آن" سر دهیم به جایی نخواهیم رسید. اگر پیشترفته ترین دستگاههای الکترونیکی را نیز به کار ببریم، باز هم موفق نخواهیم شد که جاسوسی را صد در صد ریشه کن کنیم. تنها یک راه موثر برای پیشگیری از اثرات منفی جاسوسی وجود دارد و آن دادن آموزش میهن پرستی به ملت است.

شهروندان کشوری که از کودکی آموزش میهن پرستی دیده باشند، به آسانی در دام کشورهای دیگر نمی افتند. راه حل مشکل وطنفروشی نه در دستگاههای پیشرفته الکترونیکی که در کتابهای دبستانی نهفته است. کسی که در کودکی آموزش میهن پرستی دیده باشد، در جوانی، با سم اندیشه جهان وطنی که گام نخست وطنفروشی است، مسموم نمی شود. در کنار آن رسانه های گروهی یک کشور می توانند نقش بسیار مهمی را در از میان بردن اندیشه دروغین و خطرناک جهان وطنی و دادن آموزش میهن پرستی به شهروندان کشور بازی کنند. میهن پرست شدن یک ملت، به خودی خود از دخالت دیگران پیشگیری می کند.

سخنان این کارشناس کا گ ب شنیدنی است، بویژه زمانی که بر اهمیت میهن پرستی، به عنوان ابزاری موثر در پیشگیری از فروپاشی یک کشور پافشاری می کند. در این ویدئو که از هفت بخش تشکیل شده است یوری بزمنف (با نام ساختگی توماس شومان) کارشناس جنگ روانی ک گ ب که در سال ۱۹۷۰ به غرب گریخت، به آمریکایی ها روش فروپاشی یک کشور را (در چهار گام) آموزش می دهد. فیلم در سال ۱۹۸۴ در لوس انجلس گرفته شده است.

فراموش نکنیم که گردآوری اطلاعات در کشورهای دیگر، کاری عادی است و همهٔ کشورها آن را انجام داده، میدهند و خواهند داد. آنچه غیر عادی است این است که دخالت کشورهای بزرگ در کشورهای جهان سوم را توهّم بدانیم.

اهورمزدا ایرانزمین را از دروغ، دشمن و خشکسالی نگاه دارد!
 Zāgros Āryān: !کارشناس جنگ روانی کا گ ب فروپاشی کشورهای دیگر را به آمریکاییها آموزش می داد

No comments: